مراحل تحقیقات روی سورتینگ لیزر

 طراحی محصول

تولید و مونتاژ محصول

معرفی پویش ماشین 

 

پویش ماشین یک تفکر و دیدگاه جدید را جه در عرصه طراحی و ساخت ماشین آلات و استفاده از تکنولوژی روز و چه در عرصه روش ارائه خدمات میباشد.

فعالیت :

 ما سازنده ماشینھای کنترلی با فناوری ویژن و لیزر میباشیم و ماشینھایی تا سطح نظامی نیز با این فناوری تولید نموده ایم

 ما دارنده دانش کنترل سختی به روش NDT از طریق فناوری جریان گردابی در قالب ماشین آلات تمام اتوماتیک ادیکارنت جھت سنجش میزان سختی انواع پیچ و مھره میباشیم ، لازم به ذکر است که تا به امروز تنھا ماشینھای ادیکارنت ساخته شده توسط ما توانسته اند تائیدیه ھای لازم را از شرکت سازه گستر سایپا دریافت نمایند.

 ما سازنده انواع ماشین آلات تولیدی چند محوره جھت ماشینکاری و ساخت ھر نوع قطعات خاص در تیراژ بالا میباشیم.(اینگونه ماشین آلات را ماشین آلات مخصوص میگویند)

 ما میتوانیم یک پکیج کامل تولیدی شامل مراحل ساخت کنترل و بسته بندی را برای محصولات شما مھیا سازیم.

 

روشھای ھمکاری ما با شما :

روش اول: ما به شما مشاوره میدھیم با شما قرارداد میبندیم و ماشین مورد نیاز شما را طراحی میکنیم و میسازیم سپس برای شما نصب و راه اندازی میکنیم و به شما خدمات میدھیم .

روش دوم: ما به شما مشاوره میدھیم با شما قراداد میبندیم اگر شما امکانات ساخت ( کارگاه ساخت ) داشته باشید زیر نظر متخصصین ما در کارگاه شما با پرسنل و امکانات شما برایتان ماشین مورد نظر را میسازیم و به شما تحویل میدھیم .

درپی تجربیات قبلی که با شرکتھای تولیدی داشته ایم عموما شرکتھا در ٨٠ درصد مواقع تمایل دارند که روش دوم را انتخاب نمایند تا غیر از کم کردن ھزینه ھای ساخت و قیمت دستگاه ، پرسنل واحد ساخت خود را نیزدرگیر یک تجربه ارزشمند نمایند و مچنین بعدھا نیز در زمینه تعمیر و نگھداری دستگاه خودکفا عمل نمایند، پس ما ھم اگر شما دارای کارگاه ساخت مجھز به ماشین آلات دقیق ھستید این روش را به شما پیشھاد مینماییم. ( متاسفانه این پیشنھاد در حال حاضر فقط برای مراکز صنعتی داخل تھران قابل اجرا میباشد.)